Kategoria: Reklama i propaganda książki

RADIO I – TELEWIZJA — MASOWE ŚRODKI UPOWSZECHNIENIA KULTURY

Zarówno w Polsce jak i na całym święcie ostatnie dwudziestolecie przyniosło olbrzymi rozwój nowych i doskonal­szych środków, masowego, pokazu. Przykładem tego jest rozwój radia i telewizji. Jeśli bowiem weźmiemy pod uwagę fakt, że w roku 1968 było w Polsce zarejestrowanych

ZOSTAŁO STWIERDZONE

Zostało stwierdzone, że radio i telewizja wzma­gają potrzebę kontaktu z teatrem, potęgują zapotrzebowanie na wiedzę, informację o życiu,i świecie. Upowszechnienie kultury, wzrost poziomu umysłowego szero­kich warstw narodu stwarzają coraz większe zapotrzebowanie na prawdziwe wartości artystyczne. Radio i telewizja pozwalają te

PŁATNE OGŁOSZENIA HANDLOWE

I tak pierwsze płatne ogłoszenia handlowe nadała w 1923 r. jedna z amerykańskich rozgłośni radiowych. Ale na­prawdę wielki rozwój reklamy radiowej nastąpił po II wojnie światowej. Olbrzymie zyski z reklamy pozwoliły radiofonii i te­lewizji amerykańskiej zrezygnować z -opłat abonamentowych, gdyż

WŁAŚCIWY ROZWÓJ REKLAMY RADIOWEJ

Właściwy rozwój reklamy radiowej datuje się u nas od roku 1957 (pierwsza audycja „Radioreklamy”), zaś reklamy telewizyjnej — od 1959 roku. W roku 1957 utworzone zostało Biuro Reklamy Polskiego Radia, zaś w 1958 utworzona została redakcja reklamy telewizyjnej. Stacje radiowe

PROGRAM TELEWIZYJNY

Program telewizyjny w ogóle utrwala się dwukrotnie mocniej niż radiowy (obraz), tym bar­dziej że większość ludzi posiada pamięć wzrokową. Audycja ra­diowa krótka (20—30 sekund) jest dobrze zapamiętana dopiero po 10-krotnej emisji, podczas gdy audycja 5 minutowa — już po 2—3-krotnym

BEZPOŚREDNIO ZE STUDIA

Podstawową zasadą reklamy telewizyjnej jest: „Mniej opo­wiadać — więcej pokazywać”. Do najczęściej stosowanych form reklamy telewizyjnej należą: reklama tylko słuchowa lub tylko wzrokowa, plansza-muzyka, nieruchomy obraz i narracja z mu­zyką, reklama udramatyzowana, pokaz z narracją, pokaz z udzia­łem publiczności, quiz

KOMBINACJA ZDJĘĆ KRĘCONYCH

Można ją jednak kilkakrotnie powtórzyć i to się wówczas opłaca. Reklama telewizyjna może też być kombinacją zdjęć kręco­nych „na żywo” oraz wstawek filmowych, ewentualnie połączo­nych z komentarzem lektora. Jeśli chodzi o częstotliwość nada­wania reklamy telewizyjnej, to badania wykazały, że w

REKLAMA I PROPAGANDA KSIĄŻKI W RADIO I TELEWIZJI

Omówione wyżej formy reklamy radiowej i telewizyjnej od­noszą się w zasadzie do wszystkich towarów i usług a więc i do książek, które są towarem, ale różniącym się od innych. W prak­tyce jednak pewne formy znalazły szersze zastosowanie i zdo­były popularność,

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FORMY

Do najczęściej stosowanych form reklamy książki w radio zaliczamy: przeglądy nowości (po dzienniku radiowym), audycje specjalne „z księgarskiej lady”, informacje w ramach magazynu reklamowego „Warszawski Merkury” i omówienia książek, roz­mowy o książkach oraz inne audycje przygotowane na zlecenie przedsiębiorstw wydawniczych

AUDYCJE Z KSIĘGARSKIEJ LADY

Z punktu widzenia wyliczonych uprzednio form reklamy prze­gląd nowości można zaliczyć raczej do gawędy niż magazynu reklamowego. Jest on czytany przez spikera i ma charakter krótkiego omówienia walorów kilku książek wybranych z no­wości wydawniczych. Audycje z księgarskiej lady są przygotowane

OMÓWIENIA KSIĄŻEK

Zleca je stołeczne przedsiębiorstwo „Dom Książki”. Infor­macje te mają krótki rzeczowy charakter (jakie książki i gdzie można nabyć) i powiązane-są konferansjerką oraz podkładem muzycznym.Omówienia książek różnią się od innych audycji tym, że są prowadzone przez przedstawiciela „Domu Książki” lub wydawnictwa,

JAKO PRZYKŁAD

Jako przykład mogą służyć kilkuminutowe audycje nadawane w „Kronice Szczeciń­skiej”, w zamian za egzemplarze recenzyjne. Do form propagandy książki w radio zaliczymy: audycje lite­rackie, słuchowiska literacko-muzyczne (oparte o konkretne książki), audycje poetyckie, wywiady z pisarzami, dyskusje lite­rackie, reportaże z księgarń,

ODMIANA POKAZU

W telewizji występują również formy reklamy i propagandy, do których należą: pokaz nowości („Na półkach księgarskich ), pokaz tylko wzrokowy, pokaz z podkładem muzycznym, konkurs telewizyjny, film reklamowy.Najbardziej upowszechnianą formą reklamy książki w tele­wizji jest pokaz nowości — „Na półkach

POKAZ WZROKOWY

Stojąca obok sowa wskazuje na pierwszą ścianę;domu, na której umieszczono hasło audycji: „Książka w każdym domu . Następnie, dom obraca się do widza frontową ścianą z książkami w oknach, następuje zbliżenie -i przedstawiciel „Domu Książki’ prowadzący audycję wyjmuje książki z